Tuleohutuse seaduse kohaselt on ventilatsiooni puhastamine kohustuslik!

Tuleohutuse seadus § 27  lõige 1
§ 27. Seadmele ja paigaldisele esitatavad nõude
(1) Seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest.

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010013#para4lg4

Eesti standard

Vastavalt 2014 aastal vastu võetud Eesti standardile (EVS 812-2:2014 Ehitise Tuleohutus), peab ventilatsioonisüsteemi puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas ning kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda rohkem kui 365 päeva.

Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:

– Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas –16 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.

– Vähemalt  kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas.

Kasulikud lingid

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/2201/1005/SIM1_lisa1.pdf#

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/2201/1005/SIM1_lisa2.pdf#

https://www.riigiteataja.ee/akt/115022011005

https://www.rescue.ee/dotAsset/84a05465-d21d-478b-8831-a9cabf11ed9d.pdf